Obchodní podmínky

Radka Antošová

email: u-carodejky@seznam.cz, mobil: (+420) 608 483 267

Zahradní 266, 277 14 Dřísy, IČO: 72826886, Poskytovatel není platcem DPH. 

Zápis: MÚ - Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, č.j.: 4898/2012/Ji-70 dne 25.1.2012

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen "občanský zákoník") platí po prodej produktů/zboží a služeb prodávajícího, kterým je Radka Antošová. Prodávající nabízí v internetovém obchodě následující produkty z vlastní výroby: bižuterii, polštářky, dárky, dekorace aj. Dále dělá poradenství, pořádá workshopy pro osobní rozvoj na internetové adrese www.u-carodejky.cz  

Nákupní vztah je uzavřen v okamžiku, kdy je prodávajícím potvrzeno doručení objednávky kupujícího. Toto potvrzení proběhne na email kupujícího uvedený v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Od okamžiku potvrzení vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré objednávky učiněné v internetovém obchodě jsou považovány za závazné (dále jen "objednávky"). Učiněním a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Cena zboží

Všechny uvedené ceny v internetovém obchodě za zboží jsou konečné. K celkové ceně za nákup prostřednictvím internetového obchodu jsou přičítány pouze expediční náklady, které hradí kupující. Nejsem platce DPH. Zasílám zboží v ČR.

Pokud nedojde k vyzvednutí zásilky v úložné době dané Českou poštou, bude to považováno za porušení smluvního vztahu a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a smluvní pokuty v celkové výši 300,-Kč. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání a to s přičtením expedičních nákladů pro opětovné doručen.

Platební podmínky

bankovním převodem na účet 898018193 /0800, variabilní symbol bude zaslán při potrvzení objednávky
dobírkou
hotovost

Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také expediční náklady ("dále jen celková cena"). Pokud je zboží placeno převodem, kupující se zavazuje zaplatit celkovou cenu v takovém termínu, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 7 den po zadání objednávky. Po tomto termínu je na objednávku pohlíženo jako na neplatnou. Závazek kupujícího uhradit celkovou cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Za každou vyřízenou objednávku je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu stvrzující učiněný nákup a cenu za zboží plus cenu za expediční náklady. Faktura bude vystavena elektronicky, na požádání zaslána společně se zbožím, případně předána osobně při osobním převzetí.

Dodací podmínky

Objednané zboží bude doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Doručení bude učiněno prostřednictvím České pošty, zásilkovny.

Při osobní převzetí bude prodávajícím zboží kupujícímu předáno dle předem dohodnutých podmínek. Osobní převzetí probíhá na adrese: Želivského 805, 280 02 Kolín ve smluvený čas, který je stanoven dohodou mezi kupujícím a prodávajícím po učinění objednávky a jejího potvrzení prodávajícím. Čas osobního převzetí je nutno sjednat emailovou komunikací na email prodávajícího a na email uvedený kupujícím v objednávkovém formuláři.

Dodání zboží na skladě:

Je li kupujícím při objednání zvolena platba převodem, bude zásilka odeslána do 3 pracovních dnů po přijetí platby.

Při platbě dobírkou bude zboží odesláno v den přijetí objednávky, max do 2 pracovních dnů včetně. Odeslání nezahrnuje čas pro doručení zboží Českou poštou, ten je v rámci České republiky 1 až 3 pracovní dny.

Při osobním převzetí je dodáním zboží rozuměno osobní převzetí zboží kupujícím od prodávajícího a to dle dohodnutých podmínek.

Dodání neskladového zboží:

Dodací lhůta zboží, které není na skladě, je obvykle 14 - 30 pracovních dnů.

Bude-li dodací lhůta zboží delší jak uvedený termín pro dodání neskladového zboží, je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

V případě objednání většího množství kusů, které nejsou skladem, bude dodací doba individuální, dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

Zrušení objednávky

Kupující může bezdůvodně svou objednávku zrušit do 14 dnů, pokud ještě nebyla odeslána. Zrušení je možné provést elektronicky na email: u-carodejky@seznam.cz

V případě již odeslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo na náhradu expedičních nákladů k odeslání zásilky a úhradu smluvní pokuty ve výši 300,- CZK. V případě odeslané objednávky kupujícímu je prodávající tuto skutečnost povinen doložit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:
● Objednané zboží, které není skladem již není možné opětovně vyrobit z důvodu nedostupnosti materiálů
● Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku celkové ceny, bude mu zaplacená výše vrácena na jeho bankovní účet, který je povinen pro tyto účely oznámit prodávajícímu. Toto vrácení se zavazuje prodávající odeslat do 5 pracovních dnů.

Kupující má dle občanského zákoníku právo zboží bez udání důvodu do 14 dnů od učiněného nákupu. V takovém případě má povinnost:
● Před vrácením zboží nás kontaktovat na email: u-carodejky@seznam.cz
● Zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho dodání na kontaktní adresu prodávajícího.
● Vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené včetně visaček v původním obalu.
● Vrácené zboží zašlete jako balík, nikoliv na dobírku - ta nebude převzata. Náklady za odeslání vráceného zboží zpět prodávajícímu hradí v plné výši kupující.
● Je povinen odeslat vyplněný a potvrzený dobropis k vrácenému zboží, Toto odeslání může být provedeno na email či kontaktní adresu prodávajícího. Vrácení peněz za vrácené zboží se provádí bankovním převodem na účet, který má povinnost kupující pro tento účel oznámit. Doba pro vrácení je max 30 dnů.

Záruka a reklamační řád

Na zboží nabízené v internetovém obchodu se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Případné reklamace jsou vyřizované v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Prodávající poskytuje záruku úplnosti odeslané dodávky. Při uplatnění reklamace nás kontaktujte email: u-carodejky@seznam.cz.  Zkontaktování z důvodu uplatnění reklamace musí být před odesláním reklamovaného zboží zpět prodávajícímu na jeho kontaktní adresu. Reklamované zboží zašlete jako balík, nikoliv na dobírku - ta nebude převzata. Náklady za odeslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu hradí v plné výši kupující. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňovýho dokladu, který jste obdrželi se zbožím.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji. Nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Vyjádření vám bude zasláno emailem.

V případě uznání reklamace, bude zákazníkovi uhrazena plná kupní cena, nikoli náklady na poštovné a expedici. Pro vyřízení reklamace je kupující povinen oznámit prodávajícímu bankovní spojení.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká pokud:
● Je zboží poškozeno při přepravě. V případě, že je zboží či jeho obal zjevně poškozen, musí toto kupující řešit ihned s dopravcem. Kupující není povinen zjevně poškozené zboží převzít. O případném nepřevzetí z důvodů zjevného poškození musí kupující neprodleně informovat prodávajícího.
● Je výrobek poškozen neodborným nebo nešetrným zacházením.
● Je zboží použito v rozporu s jeho účelem nebo návodem (pokud výrobce či prodávající dodává).
● Je zboží mechanicky poškozeno.
● Je zboží poškozeno působením živlů.

Záruka se nevztahuje na:
● Na mechanické poškození výrobku, úmyslné či neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby.
● Běžné opotřebení výrobku.
● Zboží, které bylo opravováno či upravováno.
● Používáním výrobku v podmínkách, na které není určeno.
● Vady způsobené neodvratnou událostí.

Záruční doba není životnost výrobku. Životnost je určena způsobem a intenzitou používání. Nemusí tak být stejná jako záruční doba.

Ochrana osobních údajů

Poskytnuté informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní účely a neposkytujeme je třetím stranám.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: Jméno a příjmení, název, poštovní adresa. e-mailová adresa, telefon, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále jen "osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplívající z kupního vztahu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany dle těchto obchodních podmínek akceptují, že pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu nelze převést bez vzájemného souhlasu na třetí osobu.

Odesláním objednávky kupující akceptuje veškeré podmínky uvedené v těchto Obchodních podmínkách, jež jsou platné v den odeslání objednávky, a též stvrzuje souhlas s cenou objednaného zboží platnou v den objednávky.

Používáme Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.


V Kolíně 16.5.2018