Andělské runy jsou zhotoveny z dvaceti šesti univerzálních symbolů. Většinou se zhotovují s polodrahokamů, kamenů či ze dřeva.

Před tím, než začnete runy používat, je třeba je očistit a nabít energií. Je dobré si vybrat tzv."ochránce run" některého z andělů, který bude strážcem sady. Může to být anděl, kterého budete volat pokaždé, když budete chtít s runami pracovat. Můžete si vytvořit symbol tohoto anděla a vložit ho k sadě do koženého sáčku. Andělské runy se používají pro věštění blízké budoucnosti, nebo přítomnosti. Runy Vám budou odpovídat na otázky týkajících se energií kolem vás v daném okamžiku, maximálně na jeden měsíc dopředu.

Po práci s runami je třeba je očistit od získaných energií a to tak, že je necháte na měsíčním nebo slunečním svitu nabít, nebo je můžete protáhnout kouřem vonné tyčinky.

Všechny runy se vrhají, včetně runy "Signifikátor", která představuje tazatele (tedy osobu, pro kterou s runami pracujete). Tato runa je univerzální jak pro ženu, tak pro muže. Runy v pytlíčku promíchejte (zatřepte s nimi jemně) a přitom se soustřeďte na otázku. Uklidněte se, soustřeďte svou mysl, zhluboka se nadechněte a uvolněte se. Spojte se se svým andělem - strážcem run a požádejte ho o pomoc, vyslovte nahlas otázku a vrhněte runy na rovný, pevný povrch (třeba stůl). Run, které se otočí znakem dolů si nevšímejte, neboť znamenají, že dané otázky se nebudou dotýkat.

Čtení začněte od runy "Signifikátor" směrem ven. Runy vyskytující se v její blízkosti, znamenají nebo představují nejaktuálnější události. Runy vzdálenější naznačují události nebo stavy mysli, které teprve nastávají, nebo se vzdalují. Runy, které se dotýkají jedna druhé, hovoří o jedné a té samé věci. Ostatní oddělené poukazují na události od sebe oddělené nějakou bariérou.

Můžete také využít způsoby výkladů a házení severských run. Např. výklad tří run a případně pro lepší vysvětlení použít jednu vysvětlující runu.

Anděl strážný: představuje Vašeho anděla strážného a záležitost, na které v tuto chvíli pracuje. Ukazuje také, jste-li zablokovaní, a pokud ano, tak čím. Pokud je anděl strážný vzhůru nohama, znamená to, že ho neberete vážně nebo mu nevěnujete pozornost.

Náboženství: znamená blížící se studium, prosby a vypovídá o vašem vztahu k vesmíru. Zvažte možnost vykonání rituálu nebo obřadu jako pomoc při řešení Vašeho problému. Problémem možná je to, jak náboženství vnímáte a jakým způsobem s ním v životě nakládáte. Pokud tato runa leží přední stranou dolů, tak to znamená, že vás příliš zaměstnávaly světské záležitosti, takže jste duchovní dary trochu opomíjeli.

Uriel: Magie. Tato runa vám poví o dobrých i špatných energiích, které na vás byly namířeny. Zvláště pokud je obrácená nebo leží poblíž negativity, svědčí o nepříjemných vlivech. Vypovídá o magii, která nemusela být míněna, aby vám ublížila, ale také vám nijak neprospěje. Znamená to, že i ty nejlepší úmysly vám mohou způsobit velké problémy. Je-li tato runa hlavou dolů, určitě jste terčem negativních myšlenek někoho jiného.

Metatron: Moudrost. Znamená schopnost činit moudrá rozhodnutí (v normální pozici), nebo špatná (hlavou dolů). Podívejte se na ostatní runy a hledejte, jestli vám moudrost zkříží cestu, nebo jestli ji máte hledat u přítele nebo rodinného příslušníka. Je-li hlavou dolů, může znamenat zbrklá rozhodnutí, která mohou vést k problémům nebo nepromyšlenému jednání.

Pallas: Meditace. Situaci lépe zvládnete, pokud si naplánujete vhodné kroky. Je-li hlavou dolů, může to naznačovat, že jste do situace nevložili dost pozitivních myšlenek, a možná byste měli začít pracovat na pozitivnějším životním stylu.

Šechina: Svatozář. Představuje vaše Vyšší já, a to nejlepší, co můžete v jakékoliv situaci dosáhnout. V převrácení nemá žádný zvláštní význam. Je to runa duchovního požehnání a energie Bohyně.

Křídla: Poselství. Hlavou vzhůru znamenají dobré zprávy, v převrácení mohou znamenat, že nedostanete zprávu, kterou chcete, nebo že nedostanete vůbec žádnou zprávu.

Negativita: Představuje negativitu projektovanou do určité situace. Může se jednat o klepy, špatné úmysly, skryté záměry, špinavé činy nebo žárlivost, ať už ze strany vaší, nebo někoho jiného. Zkontrolujte okolní runy. Převrácené naznačují možnost, jak situaci překonat.

Gabriel: Začátek jakékoliv situace. V blízkosti rodinné runy znamená možné narození dítěte nebo manželství. Je-li převrácená, potom je naděje na nový začátek zablokovaná a nemusí se projevit.

Azrael: Představuje konec určité záležitosti. Je-li převrácená, potom by situace mohla skončit špatně, pokud rychle něco neuděláte. Může to také znamenat, že konec ještě není na blízku. Objasnění hledejte u okolních run.

Peníze: Zkontrolujte okolí, abyste zjistili množství a zdroj peněz. Pokud se nachází poblíž rodiny nebo dědictví, možná přijde dar od rodinného příslušníka nebo vám úmrtí v rodině přinese dědictví. Pokud se nachází poblíž negativity, dejte si pozor. Někdo se vás chystá vzít na hůl.

Vesta: Inspirace a ochrana. Něco nového vám přichází na pomoc. Mohl by to být nový koníček, nové zaměstnání, nový partnerský vztah atp. Upřesní to okolní runy. V převrácené poloze znamená, že nemáte dostatek inspirace.

Konflikt: Schyluje se k boji, ať už ústnímu, nebo fyzické potyčce. V blízkosti rodinné runy znamená hádku v rodině. Poblíž negativity otevřený spor. U závislosti může znamenat kriminální čin nebo důsledky jednání závislé osoby. V obrácené pozici znamená, že konflikt již propukl a byly učiněny kroky k jeho nápravě.

Anaelle: Rodina. Vše, co je svázáno krví nebo duchem. Může se jednat o vaše vzdálenější i blízké příbuzné. Pokud je hlavou vzhůru, věci se mají dobře. Převrácená znamená možné problémy nebo dočasnou nerovnováhu.

Rafael: Harmonie. Radost, nadšení, příjemné události, štěstí, láska, sebevědomí. Spojení harmonických energií. Obdržení darů. Převrácená znamená smutek, poškození nebo překážky v oblasti věcí přinášejících potěšení nebo špatné sebevědomí.

Hvězda: Naděje do budoucna, svítí zelená, věci pro vás vypadají nadějně. Nemá převrácený význam.

Závislost: na drogách, alkoholu, sexu, obsesivních zvycích, moci, člověku atp. Převrácená runa znamená, že daná záležitost patří minulosti, nebo že daný člověk vyvíjí velké úsilí k překonání daného problému.

Chiron: Karma. Daná situace je karmické povahy. Může to být situace, na které jste pracovali po mnoho životů, nebo taková, kterou jste právě začali. Převrácená znamená odmítání dané situace a neochotu se na ni podívat.

Muž: Představuje muže nebo mužskou energii, která vás nějakým způsobe ovlivňuje. Okolní runy naznačují jeho záměry. V pozici hlavou vzhůru znamená pozitivní vliv, nebo že daný muž je v jádru dobrý člověk. V převrácené pozici znamená bezpáteřního ničemu s nepříznivým vlivem na vás.

Žena: Představuje ženu nebo ženskou energii, která vás nějak ovlivňuje. Okolní runy naznačují její úmysly. Hlavou vzhůru znamená pozitivní vliv, nebo že je daná žena dobrým člověkem. V převrácené poloze znamená hloupou klevetivou slepici s nepříznivým vlivem na vás.

Juno: Partnerství. Spojenectví dvou lidí v lásce nebo obchodě. V převrácené pozici ukazuje, že partnerský vztah skomírá nebo že jsou skutečné city skrývané.

Práce: Představuje práci, která je pro vás v tomto okamžiku nejdůležitější. Může to být vaše zaměstnání, ale i krátkodobé podniky, sociální činnost nebo inspirativní práce. Důležitá je ta, co je teď pro Vás "nejdůležitější". V převrácené poloze naznačuje, že se v současné době nezabýváte prací, kterou si přejete dělat nebo běžně děláte. Okolní runy také nabízí informaci, o co v práci půjde.

Úplněk: Podle run kolem poznáte, co se stane do příštího úplňku

Novoluní: Podle run kolem poznáte, co se stane do příštího novoluní.

Signifikátor: Představuje vás nebo toho, na koho se ptáme. V pozici hlavou vzhůru říká, že tazatel má oči otevřené a je ochotný a schopný přijmout poselství run. Je schopen vidět a přijmout fakta. V opačné pozici je tazatel zablokovaný a nevidí nebo nechce vidět.

Prázdná: Výsledek je neznámý nebo v dané situaci působí neznámý vliv.