Aura každého člověka je naprosto jedinečná a výjimečná. Obsahuje informace o tělesném a duševním stavu bytosti, kterou obklopuje. Její vzhled se neustále mění v závislosti na momentálním zdravotním stavu a náladě daného člověka. Mívá různou barvu podle povahy a sklonů jedince.

Aura se skládá ze 7 energetických vrstev

Éterické tělo:

je vzdáleno 1-5 cm od povrchu fyzického těla. Má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům, a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve než se nemoc přesune do fyzického těla. Éterické tělo působí jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli.

Emocionální tělo:

si můžeme představit jako barevné obláčky vzdálené 2,5 - 8 cm od povrchu těla. V tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Jsou v něm uložené všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho jak prožíváme své vlastní pocity.

Mentální tělo:

je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí předchozích těl. Jeho vzdálenost od těla je 7,5 - 20 cm. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé tak i nevědomé a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy. Do této oblasti patří též vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence. Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Vyšší frekvence poukazují na příjem energií, které k nám přicházejí z duchovní roviny , projevují se intuicí, vycitováním stavu věci nebo vnuknutím. Tyto energie jsou mnohdy v přímém rozporu s racionálním myšlením.

Astrální tělo:

má přímý vztah k temeni a srdeční čakře. Rozprostírá se ve vzdálenosti 20 - 40 cm . Je to pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčků pestrého světla. Je rozdělena na dvě úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň příjmu nahoře. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Dochází ke ztrátě či odložení nižšího ega. V tomto těle se nachází první duchovní práh.

Éterické negativní tělo:

má spojení s krční čakrou. Vzdálenost je 30 - 60 cm od fyzického těla. V tomto těle je potenciál k dalšímu vývoji a také ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo Karmy - to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl s sebou do oblasti tohoto světa. V tomto těle se nachází druhý duchovní práh.

Nebeské tělo:

jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Vzdálenost od fyzického těla je 45 až 60 - 80 cm. Zde je již, v duchovní rovině vývoje jedince, překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. V tomto těle se nachází třetí duchovní práh.

Kéterické tělo:

nebo také kauzální, dosahuje vzdálenosti 75 - 90 až 105 cm od povrchu fyzického těla. Můžeme si ho představit jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Je to v podstatě ochranný obal člověka, zároveň je toto tělo ukazatelem duchovní zralosti člověka.

Frekvence vibrací aury je na vyšší úrovni, než energie, které jsme zvyklí běžně pozorovat. To je hlavní důvod, proč mnoho lidí auru nevidí. Naše vnímání - vidění, není nastaveno na tyto vyšší frekvence. Jediný způsob, jak získat vidění aury je poctivý trénink. Musíme naše vnímání a také oči k tomu vycvičit a "vyladit". Můžeme trénovat třeba i na kameni-každá věc má auru.

Energie u zdravého člověka:
Člověk zdravý, který je navíc duchovně pohyblivý, má energie ve své auře čisté. Jsou proto viditelné jako barvy zářící velice jasně. Takový obraz by měl převládat, ale v praxi to tak není. Zdravý člověk má auru průhlednou bez nějakých mrakovitých shluků či jiných auru "zakalujících" prvků.

Energie u nemocného člověka:
Aura nemocných lidí vykazuje různé energetické anomálie, které jsou vždy individuální podle typu onemocnění. Jedno však tyto anomálie mají společné. V místě, které je nemocí napadeno uvidí jasnovidec šedivý, "špinavý" energetický útvar vystupující z těla ven. Tvar tohoto záření vypadá asi jako krápník. Také se mu někdy říká "pík". Velikost píku, tedy jeho šířka a vzdálenost, do které vyzařuje, je závislá na typu a závažnosti choroby.

Pokud člověk není zrovna jasnovidec, ale má senzibilní schopnosti, může se naučit "vnímat" energetické píky pomocí virgule. Tréninkem s virgulí můžete získat zkušenosti, které mohou v některých případech nahradit vidění aury.

Energie u poraněného člověka:
Zdravý člověk, který se z nějaké příčiny poranil, má na místě zranění energetický pík, který se utvoří velice rychle (velikost píku je podle typu a rozsahu zranění). Léčením a hojením poškozené části těla se pík zmenšuje a jeho vyzařování se zeslabuje. S úplným vyléčením se pík ztrácí.

Energie člověka při psychické zátěži:
Zdravý a psychicky vyrovnaný člověk má auru čistou, bez energetických defektů. Energie jeho těla je postupně doplňována z různých zdrojů jako jsou např.: strava, kosmická energie atd. Příjem takového množství energie je postačující a celá aura je dobře zásobována. Avšak tentýž člověk, pracuje-li pod psychickým tlakem, má spotřebu energie mnohonásobně vyšší. Příjem energie však zůstává na stále stejné úrovni a tak je v těle i auře energie nedostatek. Jasnovidec pak vidí v auře defekty nebo i energetické "díry". V takovém případě je velice nutné energii v těle doplnit na normální stav. Dlouhodobým úbytkem energie by mohlo dojít k onemocnění organismu.

Energie u člověka s vyššími cíly:
Člověk pracující dlouhodobě na svém všeobecném rozvoji (tedy nejen v rovině fyzické, ale i duchovní) docílí toho, že jeho energetické vibrace mají vyšší frekvenci. Tato změna se promítá také v auře a jasnovidci je dobře viditelná.

Aura léčitele se zelenou barvou vyjadřuje vztah člověka k potřebě pomáhat lidem a nemusí být ještě sama o sobě znamením léčitelských schopností, přestože se v této souvislosti často vyskytuje. Častější jsou různé "špinavé" odstíny, které u jakékoliv barvy signalizují zpravidla sobectví a ješitnost. Většina léčitelů má více či méně čistý odstín této barvy.

Energie u člověka zlostného:
V auře se však nepromítají jen povahové vlastnosti a zdravotní stav. Můžeme z aury také poznat i momentální náladu člověka. Nálada je v auře vždy zastoupena barevným projevem. Jeden z typů nálady, které je dobré znát je zlost. Člověk, který je zlý má v auře rudé odstíny, které ještě mohou být "zašpiněny" podle dalších různých projevů jeho zloby. Červeno - rudé paprsky jsou v auře zřetelné i při krátkodobém rozčilení. Mají však jiný odstín.

Energie u člověka sobeckého:
Aura sobeckého člověka má ve svých barvách "ošklivé" odstíny hnědé barvy, doprovázené mrakovitými útvary. Pokud by to bylo jen takto, pak by to ještě nebylo až tak hrozné. Problém však může nastat tehdy, když takový člověk začne ovlivňovat lidi ve svém okolí. Takový proces je viditelný i v auře. Z aury sobeckého člověka pak vystupují energetické výběžky - chapadla, která pronikají do aury člověka, který je ovlivňován. Tato chapadla mohou také odsávat energii z aury lidí. Možná jste už sami na sobě zažili klasický příklad odsávání energie. V hromadných dopravních prostředcích dochází velice často k případům, kdy přistoupí člověk, který se postaví vedle vás. Už po několika minutách se cítíte velice slabí, bez elánu, zvadlí. Pokud ten člověk vystoupí, už po chvíli cítíte úlevu a znovu se vám vrací elán a energie. Odebírat energii druhým lidem může člověk "sobecký" vědomě či nevědomě. Pokud má takový člověk na výběr, pak čerpá energii od člověka, který má ve skupině energie nejvíc. Má tedy největší energetický potenciál. "Sobec" pak od něj energii čerpá i v případě, že mezi nimi stojí další - energetický slabší člověk.

CO JSOU ČAKRY jsou to takový kola, který mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Můžete si to představit na klimatizaci ve fabrice. Jedním směrem - ven - vytahuje nezdravý, vydýchaný vzduch a druhým směrem-dovnitř - vhání čistý vzduch. Pokud se někde ve fabrice ucpe v některé kanceláři klimatizace, během chvíle to lidé zaznamenají. Má to svůj následek. A totéž se děje v těle. Nejvíce se pracuje se 7 čakrami, které jsou umístěné nad sebou ve středu trupu.
BLOKACE Někdy mohou být některé, většina, vyjímečně všechny, čakry blokovány ( zpomaleny ), což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit. Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem, negativními vlivy na člověka z okolí a podobně. Když je z nějakého důvodu čakra zpomalená, nastává v oblasti kterou zásobuje energií problém. Cítíme napětí, bolest a po nějaké době vnikne nemoc. Tyto blokády lze uvolnit a čakry harmonizovat například reiki, kyvadlem, meditací, automatickou kresbou........

1 ČAKRA - základní

Při chybné funkci této čakry krouží vaše myšlení jen kolem materiálního vlastnictví a kolem smyslových požitků ... jídla, alkoholu, sexu. To, co se vám líbí chcete také vlastnit, aniž byste přemýšleli o následcích. Zároveň vám může být velmi zatěžko otevřeně brát i dávat. Máte tendenci se pojistit. Neschopnost něčeho se vzdát je nezřídka vyjádřena ve formě zácpy a tloušťky. V extrémních případech jednáte předrážděně a hněvivě, zuřivě až agresivně. Je patrné nesmírné prosazování vlastních přání. Při nesprávné funkci základní čakry je vaše tělesná konzistence slabá a máte málo duševní i fyzické síly k překonání čehokoliv. Mnoho věcí vám dělá starosti. Možná máte také pocit, že ztrácíte půdu pod nohama. Život vám připadá spíš jako břímě.

Nemoci: zácpa, hemeroidy, zánět tlustého střeva, průjem, chladné neprokrvené prsty u nohou a rukou, frekvence močení, bolesti močového měchýře, osteoartróza kyčelního kloubu, ledvinové kameny, hypertenze, hypotenze, impotence, vrozené deformace chodidel.

2 ČAKRA - sakrální

je sídlem emocí - hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví, nezdravých tužeb. Představuje naše centrum síly. Třetí čakrou "vstupujeme" do aktivního vztahu ke třetím lidem. Odtud jsou řízeny naše sympatie, antipatie, schopnost trvalých vazeb, mezilidské vztahy. Když funguje harmonicky, máte v sobě pocit míru, vnitřní harmonie, jste spokojeni s postavením ve svém životě, můžete být sami sebou a jste vyrovnáni. Zároveň respektujete přání a pocity jiných. Máte v sobě jas, který obklopuje vaše tělo, chrání vás pře negativními vibracemi. Nemoci: ledviny, močový měchýř, pohlavní ústrojí, záněty, poruchy menstruace, výtoky, děložní čípek, cysty, myomy, vejcovody, srůsty, rakovina ( pohl. orgánů, prsy ), bulky v prsou.

3 ČAKRA - solar plexus

Při chybné funkci třetí čakry všechno má být podle vašeho názoru, chcete ovládat partnera, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíte, že jste k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jste zažili málo uznání a potvrzení sebe sama, proto jste si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, kterou teď hledáte ve vnějším světě. Chybí tu vnitřní uvolněnost, připadá vám těžké vypřahnout a uvolnit se. Také vybuchnete, ve vaší podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, které jste během času spolykali bez dalšího zpracování. Cítíte se často bez odvahy a poraženi. Všude vidíte překážky, které se vám staví do cesty. V dětství ze strachu, abyste neztratili uznání vychovatelů, rodičů, učitelů... jste potlačili a spolkli víc, než jste dokázali zvládnout. V obtížných situacích máte houpavý strach v žaludku nebo jste nervózní. Neobvyklé zážitky vám přinášejí strach a neklid.

Nemoci: cukrovka, slinivka břišní, zánět slinivky břišní, nemoci jater, žlučové kameny, dvanácterníkový vřed, kýla, jícnový reflex, tenké střevo, slezina.

4 ČAKRA - srdeční

Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem, např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijmout lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete. Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní.
Nemoci: poruchy srdečního rytmu, infarkt, tlaky, kornatění tepen, dýchací soustava, rýma, astma, zápal plic, rakovina plic.

5 ČAKRA - krční

reprezentuje způsob, jakým se vyjadřujete. Zdravá krční čakra zlepšuje vyjadřovací schopnosti, díky kterým dokážete mluvit pravdu a jasně formulovat myšlenky. Pomáhá nám také poznat, kdy máme mlčet a naslouchat ostatním nebo svému vnitřnímu hlasu. Je to čakra komunikace.
Nemoci:
štítná žláza, afty, opary, zubní kámen, ztráta hlasu, záněty hrtanu, pálení žáhy, krční páteř

6 ČAKRA - třetí oko

Nejčastější projev málo energie protékající touto čakrou je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem, platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Jedinou opravdovou skutečností je pro vás vnější svět. Vnitřní zaručuje materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro vás namáhavé a neuvěřitelné. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako domněnky anebo nesmysly bez praktického významu.
Nemoci:
krátkozrakost, dalekozrakost, záněty spojivek, ječné zrno, šilhavost, šedý zákal, zelený zákal, sluch, rýma

7 ČAKRA - korunní

Sedmá čakra je sídlem nevyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou v bílé barvě obsaženy všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších čaker. Tato čakra je místem, kde se naše osobní energie spojuje s energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné.
Nemoci: bolesti hlavy, migrény, zánět mozkových blan, koktání, schizofrenie, alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, parkinsova choroba, mozkové nádory