JÁ JSEM

 • Žijeme v době velkých změn, zasahujících do života každého člověka. Jednou z těchto přicházejících změn je zrychlování duchovního vývoje každého z nás. Tyto změny, které na planetě Zemi probíhají a další, které ji i obyvatele čekají, jsou způsobeny zvýšenou kosmickou energií - vyššími frekvencemi, kterými se neustále naplňuje magnetické pole Země. Dříve byly vyšší frekvence zadržovány ochrannými clonami chránícími lidstvo před jejich intenzitou, které by tělo člověka nedokázalo zvládnout. Nyní jsou ochranné clony vlivem silnějšího záření z Velkého Centrálního Slunce - slunce všech galaxií - postupně odstraňovány a mohutné síly duchovní energie přinášející sub -atomární stavební částice pronikají k lidem.

 • Množství této energie nezadržitelně stoupá a neustále bude sílit. Člověk se pod vlivem těchto vyšších frekvencí začíná stále více zajímat o svoji duchovní i duševní stránku. Neustále se zvyšuje počet lidí, kteří vyhledávají filozofické a duchovní směry, které prosazují myšlenky lásky a dobré vůle.

 • V různých částech světa začali lidé vědomě navazovat kontakt s fysického zraku neviditelnými, v současné době však právě vlivem zvyšování vibrační frekvence již pro některé lidi vnímatelnými - inteligentními jemně-hmotnými energetickými poli (nazývány běžně slovem "andělé, světelné bytosti, aj."). Kontakty s těmito inteligentními energetickými poli začaly být otevírány pokladnice dříve utajovaných a posléze zapomenutých znalostí.

 • Slova "Já Jsem" jsou nejsilnější tvůrčí slova života, slova, jež nás spojují s energií nejvyšších sil Stvoření - nejvyššího kosmického vědomí. O učení JÁ JSEM věděli dříve jen zasvěcení učenci, tyto znalosti však střežili v nejpřísnější tajnosti a předávali je pouze svým nástupcům, kteří museli procházet různými zkouškami. Nyní se vibrace planety Země a lidstva zvýšily na tolik, že toto vědění bylo zpřístupněno pro všechny.

 • Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se Zrovná zázrakům. Pozná, že naše mysl má mnohem více síly a možností než běžně používané vědomí. Nalézt tuto sílu v sobě a vědomě ji ze svého nitra vést na povrch, znamená vědomé ovládání energií neboli mistrovství nad substancí každé úrovně, ve kterém naše vědomí právě přetrvává.

 • Slovy "Já Jsem" oslovujeme své nejvyšší Vědomí, tím působíme z úrovně nejvyšších sil, které jsou připraveny uvést v činnost neomezené tvůrčí síly. Ke svému nejvyššímu vědomí nemusíme promlouvat nahlas. Naše nejvyšší vědomí - JÁ JSEM, reaguje na vyslovená nebo myšlená slova stejně a okamžitě uvádí do pohybu síly, jejichž účinky jsou vždy takové, jaký mají následující slova význam. Naplňují to, o co jsme si řekli.

 • Vědomá komunikace s Já Jsem a vědomě užívat tyto síly, znamená za určitým záměrem oslovit naše nejvyšší vědomí - Já Jsem a pak vyslovit patřičná slova vystihující situace, kterou chceme řešit nebo uskutečnit. Tímto se vědomě obracíme na naše nejvyšší Vědomí, které okamžitě uvádí do pohybu tvůrčí síly naplňující naše žádosti a prosby. Pro většinu lidí představuje pozvednout své vědomí k nejvyššímu kosmickému vědomí - Absolutnu, cosi těžkého a pro ně samotné nemožného. Přesto se s nejvyššími silami může kontaktovat každý člověk, tyto síly může každý kdykoliv vědomě užívat.

 • Veškeré tajemství spočívá v tom, že naše ryze duchovní mysl JÁ JSEM, vnímá slova "JÁ JSEM" jako oslovení, jako své jméno.

 • Slova "JÁ JSEM" v žádném případě neznamenají zdůraznění našeho ega. Jsou vyjádřením individuální existence, kterou každý národ vyslovuje svým jazykem. Vyjádření v jakémkoliv jazyku je vždy překladem z hebrejštiny - jednotného jména nejvyšší inteligence EHJEH.

 • Užívat sílu JÁ JSEM je právo člověka, vědomě však už po staletí jen málo lidí oslovuje své nejvyšší vědomí JÁ JSEM. Přesto každý z nás tuto sílu používá denně nesčíslně-krát nevědomě - JÁ JSEM, osloví a následujícími slovy přednáší své nahodilé prosby nebo přání.

"JÁ JSEM" neznamená zdůraznění našeho ega, naší osobnosti, ale znamená toto:

 • Vyslovím-li slovo "JÁ", pak jsem od této chvíle dal do pohybu Boží sílu, Boží moudrost, Boží inteligenci, Boží lásku, která je nyní připravena a očekává vyslovení toho, co chceme.

 • Je to nejúčinnější způsob, jak se dovolat pomoci Boha - modlitby, prosby, žádosti, přání, ba dokonce povelu, začneme-li slůvky "JÁ JSEM".

 • Je však třeba naše přání vyslovovat s patřičným respektem před nejvyšší autoritou Boha, s patřičnou láskou, pokorou, vroucností či niterností, s něhou a s procítěním našeho přání.

 • Musíme ale zároveň vyslovovat to, co chceme s patřičnou důvěrou, pevnou a neotřesitelnou vírou a jistotou v to, že nám bude vyhověno. Jakékoliv pochyby, nevíra, nedůvěra a nejistota vůči tomuto vysokému duchovnímu učení jsou jedem realizace těchto vět.

Symbolika:

 • Vyslovím-li slovo "JÁ", pak si na mě posvítí Bůh světelným kuželem - na mě, stojícího uprostřed kosmické tmy ve vesmíru - nyní ale stojícího uprostřed Jeho světelného kuželu. Bůh se na mě tázavě zahledí.

 • Vyslovím-li slovo "JÁ JSEM", pak Bůh pokývne hlavou a řekne: "Tak copak chceš, mé Boží dítě, čím ti mohu posloužit? Splním ti vše, co budeš chtít, ať je to pozitivní či negativní. Proto se ovládej a chtěj ode mě jen to pozitivní. Neboť je ti dáno do vínku, abys vtiskl mým čirým energiím vše, po čem tvé srdce touží. Musíš to jen vyslovit po těchto dvou slovech - "JÁ JSEM". To od tebe očekávám, neboť konám rád pro své děti.

Po těchto dvou slovech "JÁ JSEM" musí tedy následovat vyslovení toho, co chceme - neboť Bůh očekává, aby nám splnil vše bez ohledu na čas a prostor v souladu s naší svobodnou vůlí, osobní zodpovědností, které budou pod kontrolou našeho sebeovládání.

Učení "JÁ JSEM"

 • Je-li toto vysoké duchovní učení o "JÁ JSEM" pochopeno a žijeme-li podle něj, změní náš život v nejpozitivnějším smyslu. Náš život je pak prodchnut vysokou spiritualitou, štěstím, radostí ze života a pochopením jeho smyslu. Toto učení je velmi rychlou cestou ke zvýšení našeho vědomí, k sebepoznání a sebeovládání a je studnou hluboké moudrosti.

 • Ačkoliv toto učení a nejvyšší zákony v něm obsažené jsou prastaré, je přesto vysoce aktuální, živé a souvisí s naším konáním na této zemi. Poučuje nás o možnostech jeho velmi praktického použití v našem současném lidském světě. Vede nás k pomoci bližnímu a dává nám do rukou ty nejúčinnější prostředky. Jsou to naše myšlenky, které jsou v našem konání tím nejmocnějším a nejdokonalejším nástrojem. Jimi lze docílit a uskutečnit vše dle naší svobodné vůle, naší kreativity a mravní odpovědnosti. Naše směrované a cílené myšlenky mohou odstranit jakýkoliv náš zdravotní problém, ale právě tak jsou i hlavní příčinou našich nemocí, protože:

 • "Každá myšlenka mění atomovou strukturu buňky." (z knihy "Odhalená tajemství" od G.R.Kinga)

 • Zneužití tohoto učení o "JÁ JSEM", způsobené neovládáním se nebo dokonce cíleným užitím pro egoistické a komerční zájmy, pro ovládání lidí a tím pro omezení jejich osobní svobody, která je nejvyšším bohatstvím člověka, uvede do činnosti zákon odplaty, jemuž nemůže nikdo uniknout.

Vědomé užívání JÁ JSEM

 • Abychom docílili okamžitého spojení s Já Jsem, je pro začátek vhodné, aby naše záda, týl i hlava byly v jedné kolmé rovině, tím jsou i průchodné meridiány kolem páteře. K navázání vědomého kontaktu třikrát zopakujeme slova "JÁ JSEM". Při posledním třetím vyslovení ucítíme ve spáncích (event. V oblasti uprostřed čela) a v oblasti duchovního srdce (uprostřed hrudi - v místech, kde se nachází brzlík) jemný, láskyplný pocit - tímto oslovením voláme vlastně naše Nejvyšší Vědomí - Já Jsem, jenž je částí Nejvyššího Kosmického Vědomí. Můžeme si u toho vizualizovat světlo v oblasti našeho duchovního srdce (uprostřed hrudi) a našeho duchovního vědomí (uprostřed čela). Nyní můžeme pronést svoji prosbu nebo přání, které také alespoň třikrát opakujeme.

Jak správně používat mantry Já Jsem

 • Když myslíte nebo pronášíte výraz "Já Jsem!, tak to znamená, že uznáváte TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ, které působí ve Vašem životě. Jestliže si budete stále vědomi nepřekonatelné a neporazitelné Boží Přítomnosti ve svém nitru, otevíráte tím bránu pro její čirou a nepřekonatelnou esenci a inteligenci, která může přivést svou nádhernou dokonalost do Vaší vnější zkušenosti.

 • Když Ježíš řekl: "Já Jsem vzkříšení a život", použil jednu z nejmocnějších vět, která se dá lehce vyjádřit. Slovy "Já Jsem" nemínil Ježíš svou vnější podobu, nýbrž tu mocnou mistrovskou přítomnost Boží v nitru, protože často opakoval: "Sám od sebe nemohu vykonat nic. Je to OTEC VE MNĚ, to JÁ JSEM, kdo koná tyto skutky. Je potřeba, abyste si začali být plně vědomi této mocné Přítomnosti ve svém nitru.

 • Buďte vždy pozorní, co po slovech "Já Jsem" budete myslet nebo pronášet! Vše tím přivoláváte do své vnější skutečnosti!

 • Zde uváděné věty jsou velmi hluboké a jsou nám předané ku pomoci Nanebevzatými Mistry. Mantry opakujte několikrát s plným procítěním a plnou vírou v jejich uskutečnění. Pokud Vaše víra není dostatečná, můžete si pomoci větami důvěry, které si několikrát řeknete a procítíte před samotným prohlášením. Např.: "Já vím, že vše působí plnou silou!" nebo "Já plně uznávám tu dokonalou činnost mého mocného "Já Jsem". Další větou důvěry je třeba "Já jsem ta vítězná boží Přítomnost mého mocného Já Jsem."

Základní mantry Já Jsem:

 • Já Jsem Boží Přítomnost! Vyřknu-li tuto větu, pak předávám od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem, životem, rodinnými záležitostmi, pracovními poměry Bohu a Bůh mě nyní vede životem v nejpozitivnějším slova smyslu. Poměry a záležitosti, situace, okolnosti, ve kterých jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy. Co šlo dříve ztuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění v přátele. Našim vyzařováním ovlivňujeme široké okolí, aniž bychom omezili svobodnou vůli kohokoli.

 • Já Jsem právě teď mým věčným osvobozením ode vší lidské nedokonalosti!

 • Já Jsem nekonečný mír!

Věty na zdraví:

 • Já Jsem ta dokonalost, to zdraví, které se projevuje v každém orgánu mého těla!

 • Já Jsem ta dokonalá činnost každého orgánu a každé buňky mého (Tvého) těla.

 • Ve větě pro upevnění zdraví, můžete slůvko "mého" při léčení druhých nahradit jménem někoho jiného, kdo pomoc potřebuje.

 • Já Jsem ta jediná léčící Přítomnost! - Věta sloužící pro upevnění vědomí vnitřního vedení při vědomém léčení.

Zákon odpuštění:

 • Já Jsem ten Zákon odpuštění a fialový plamen transmutace měnící každou

 • Chybu, kterou jsem kdy učinila. Já jsem zákon odpuštění a oheň měnící všechny chyby učiněné lidstvem. A tak se staň!

Věta k překonání strachu z nedostatku

 • Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. Vše, co potřebuji, je vždy pro mne dosažitelné. Já Jsem v bezpečí. Vkládám svou víru do rukou Posvátného Ducha. A tak se staň!

Věta k většímu sebe přijetí

 • Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já Jsem Boží vyjádření života. Já miluji to, kdo Jsem a co Jsem v tomto čase mého života a navždy. A tak se staň!

Věta k osvobození od pocitů viny

 • Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. S láskou odpouštím sám sobě. Já Jsem již osvobozen od minulosti. Já se raduji z každého přicházejícího dne a žiji svobodně a s radostí. A tak se staň!

Věty důvěry

 • Já jsem ta vítězná boží Přítomnost mého mocného Já Jsem.

 • Já uznávám tu plnou činnost mé mocné Já Jsem Přítomnosti.

Věty sloužící k tvoření

 • Já Jsem ta nejvyšší moc - to tvořící Božství! -

 • Já Jsem to nejvyšší v člověku, kamkoli jdu

 • Já Jsem tvořící Božství!

 • Já Jsem cokoliv, co si přeji být nebo vytvořit!

 • My sami jsme tou nejvyšší mocí v našem světě, a když naplníme touto esencí naše myšlení, nemůže se nás dotknout žádný zmatek.

Věta pro získání větší sebeúcty

 • Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Já Jsem fyzické ztělesnění Božího tvoření. Uznávám sám sebe a přistupuji ke každému dni s radostí a láskou. A tak se staň!

Věta na získání peněz

 • Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem ta živá energie hojnosti, která ke mně a skrze mne nyní proudí. Dovoluji sám sobě žít v dostatku a hojnosti. Zasloužím si mít na účtu dostatek peněz. Vždy a v každém okamžiku mám právě tolik peněz, kolik potřebuji. A tak se staň!

Věty sloužící k vnitřnímu vedení

 • Já Jsem ta Láska, ta mocná pohybující se síla, která působí v každém mém činu!

Věta na ochranu dopravních prostředků

 • Já jsem. Já Jsem. Já Jsem. Já jsem ta mocná ochranná energie, která právě teď obklopuje tento vůz a všechny v něm a ochraňuje ho od všeho zlého. A tak se staň!

Věta pro obnovení energie

 • Já Jsem ta mocná energie, která právě teď proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a mého těla a přináší mi sílu udělat a zvládnout vše,co potřebuji. A tak se staň!

Věta pro úspěšné uzavření minulosti

 • Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Já uvolňuji minulost s láskou a soucitem. Odpouštím všem i sama sobě. Jsem klidná, otevřená všemu novému a do budoucnosti se dívat s nadějí a radostí. Bůh je zde, je se mnou a vede moje kroky! A tak se staň!

Věta první pomoci

 • Já Jsem ta jediná, všemocná Boží síla a Boží Inteligence, která jedná v tomto těle a proto musí jakékoli zdání nějakého zdravotního problému - (specifikovat - např. totobolení hlavy, zubů atp.) - okamžitě zmizet i s příčinou! - Tuto větu je možno účinně použít při bolesti hlavy, zubů, rýmě atp. Je dobré před ní ještě několikrát vyslovit věty důvěry. Nezapomeňte, že není náhradou za lékařské ošetření!!! Účinnost vět závisí na míře Vaší víry a důvěry ve Vysoké duchovní zákony. Nevzdávejte se při případných neúspěších. I to jsou zkoušky Vesmíru v to, jakou důvěru v něj máte.

Věta k rozpuštění pocitu osamělosti

 • Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Jsem otevřený lásce, volám lásku do svého života a přijímám ji. Mám právo na lásku. Zasloužím si lásku. Dovoluji si mít lásku. Jsem Láskou! A tak se staň!

Věta k rozpuštění úzkosti

 • Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já důvěřuji průběhu života a všemu, co se děje. Já miluji a uznávám své Já. Cítím se v bezpečí. A tak se staň!

Věta k lepšímu přijetí sebe sama

 • Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. Já Jsem Boží vyjádření života. Já miluji to, kdo jsem a co jsem v tomto čase mého života. A tak se staň!

Věta k rozpuštění strachu

 • Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. Já Jsem fyzické ztělesnění Božího tvoření. Já Jsem v bezpečí, chráněn a přistupuji ke každému dni s radostí a láskou. A tak se staň!

Při pocitech viny

 • Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. S láskou odpouštím sám sobě. Já Jsem již osvobozen od minulosti. Já se raduji z přicházejícího dne a žiji svobodně a s radostí. A tak se staň.

Věta při pocitu vyhoření

 • Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já důvěřuji průběhu a sledu svého života. Vše je v pořádku, zůstávám v míru. Já Jsem v bezpečí a chráněn. A tak se staň!

Věta při těžkých problémech

 • Bože ve mně, ty Já Jsem Přítomnosti, vystup! Ovládni tuto situaci a přines harmonické řešení!

 • Já Jsem, Já Jsem, Já Jsem.

 • Já Jsem světlo, radost a láska a mám sílu žít život, který má smysl a cíl.

 • Svoje světlo sdílím s druhými a oni zase dávají své světlo mně.

 • Bůh je zde, je se mnou a vše je dobré.

 • Udržování těchto vět ve Vědomí učiní divy, přivolá bez prodlení Já Jsem Boží Přítomnost a ta se pustí do práce. Ježíš řekl: "Proste a bude Vám dáno. Hledejte a naleznete. Klepejte a bude Vám otevřeno!" Bůh si přeje, abychom mu umožnili tvořit.

 • Přátelé, s výše uvedenými doporučenými afirmacemi, respektive s využitím duchovního učení Já Jsem, mám velmi pozitivní osobní zkušenost. Pokud Vás toto Učení zaujalo, neváhejte a zařaďte jej stejně jako já do svého každodenního života.

 • S láskou,Já Jsem Já Jsem,